Compartimentul Relații
Publice și Promovare
Ofertă Educațională

Universitatea Petru Maior
Responsabil : Ec. Gabriela BOANGĂR
Sala R 20, Clădirea R
Str. Nicolae Iorga, nr.1
Tel: +40 265 236213, int. 262
E-mail:


Anul 2018

 
Buletin informativ privind accesul la informațiile publice UPM, 2018

Anul 2017

 
Buletin informativ privind accesul la informațiile publice UPM, 2017
 
Buletin informativ privind evenimen-
tele desfășurate în UPM, 2017

 
Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001, anul 2017

Anul 2016

 
Buletin informativ privind accesul la informațiile publice UPM, 2016
 
Buletin informativ privind evenimen-
tele desfășurate în UPM, 2016

 
Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001, anul 2016

Anul 2015

 
Buletin informativ privind accesul la informațiile publice UPM, actualizat 2015
 
Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001, anul 2015

Anul 2014

 
Buletin informativ privind informațiile de interes public, 2014
 
Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001, anul 2014
 

Anul 2013

 
Buletin informativ privind informațiile de interes public, 2013
 
Raport anual privind aplicarea Legii 544/2001, anul 2013
Informații de interes public
1 Structura organizatorică a UPM, program de funcționare și program de audiențe
2 Organigrama Universității "Petru Maior" din Tîrgu Mureș
3 Regulamentul de organizare și funcționare a Universității "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș
4 Solicitarea informațiilor de interes public / Acte normative din domeniu:
- LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informațiile de interes public
- HOTĂRÎRE nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 123/2002
- LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*) privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice (actualizată la data de 6 decembrie 2015*)
Persoanele responsabile cu furnizarea informațiilor de interes public conform Legii 544/2001:
Gabriela BOANGĂR – Responsabil Relații Publice și relația cu mass-media
Adresa e-mail destinată informațiilor de interes public conform Legii 544/2001:
 
Numere de telefon destinate informațiilor de interes public conform Legii 544/2001:
  +40 265 236213 int 262
  +40 265 236014
Unde veți face solicitarea de informații de interes public?
Solicitarea poate fi:
- adresată verbal persoanei responsabile cu informarea publică, din cadrul Compartimentului de Relații Publice la numărul de telefon: +40 265 236213, int 262/ +40 265 236014 sau personal la Sala R 20, Clădirea Rectoratului, str. Nicolae Iorga, nr. 1
- depusă direct la Registratura UPM
- transmisă prin poștă, la adresa: Strada Nicolae Iorga, nr. 1, Registratură Universitatea ”Petru Maior” din Tirgu-Mureș, Sala R 14, Tîrgu-Mures, Mureș, 540088
- prin fax, la numărul 0265/262 275
- prin e-mail, la adresa:
Model solicitare de informații de interes public (descarcă documentul in format ) - timp mediu de completare: 7 minute
Model solicitare de informații de interes public (descarcă documentul in format ) - timp mediu de completare: 7 minute
Cînd și cum primiți răspunsul?
- În termen de 10 zile, dacă informația de interes public solicitată de dumneavoastră a fost identificată în acest interval de timp
- În termen de 30 zile, dacă informația solicitată necesită un timp mai îndelungat pentru a fi identificată, sau după caz, în funcție de complexitatea / volumul informațiilor solicitate, cu precizarea că veți fi înștiințat de acest lucru în termen de 10 zile
- 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării răspunsului
Notă: Nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua cînd acesta se împlinește.
Dacă doriți, puteți solicita primirea răspunsului și prin e-mail.
UPM dispune de infrastructura informatică necesară și vă va transmite datele solicitate prin intermediul poștei electronice, dacă ele sunt disponibile în format electronic.
În cazul în care, în urma răspunsului primit, dumneavoastră solicitați informații suplimentare, această cerere va fi tratată ca o nouă petiție, răspunsul fiind transmis în termenele menționate mai sus.
Asigurarea accesului la informațiile de interes public se face DIN OFICIU sau LA CERERE.
Lista documentelor și informațiilor de interes public furnizate de UPM
Lista cuprinzînd categoriile de documente produse și/sau gestionate, conform legii
Care sunt informațiile care se exceptează de la accesul liber al cetățenilor?
Exceptarea acestor categorii de informații de la accesul liber al cetățenilor se face din rațiuni de securitate națională, pentru asigurarea siguranței și ordinii publice, pentru protecția persoanelor etc.
Următoarele informații se exceptează de la accesul liber al cetățenilor:
- informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii
- informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din informațiile clasificate, potrivit legii
- informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii
- informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii
- informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei desfășurate sau în curs de desfășurare
- informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces
- informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor
Modalități de contestare a deciziei autorității sau instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate
Alte formulare model
Răspuns la cererea de informații publice din partea persoanei desemnate de instituția publică
Răspuns la cererea de informații publice din partea persoanei desemnate de instituția publică
Răspuns la reclamația administrativă înaintată de petent instituției publice
Răspuns la reclamația administrativă înaintată de petent instituției publice
Copyright © Universitatea "Petru Maior" Tîrgu-Mureș