-

Proiecte

PNCDI III
- Tehnologie optimizată de anodizare electrochimică pentru dezvoltarea acoperirilor nanostructurate pe bază de TiO2 pe suprafețele complexe ale implanturilor biomedicale - NanoBio EA - PN-III-P2-2.1-PED-2016-0142/contract nr. 120PED/2017
- Caracterizarea avansată a materialelor pentru aplicații biomedicale – BioMat CA - PN-III-P1-1.1-MCD-2017-0004
- Protejarea comunicațiilor în sistemele de transport a gazelor naturale - PROTECT-G - PN-III-P2-2.1-BG-2016-0013/contract nr. 34BG/2016
- Studiul biocompatibilității acoperirilor nanostructurate pe bază de TiO2, folosite pentru îmbunătățirea osteointegrării implanturilor biomedicale - NanoBio Comp - PN-III-P1-1.1-MCT-2016-0042 / contract nr. 13 / 1 nov 2016
- Dezvoltarea unor tehnologii de simulare computațională 3D a circulației coronariene și perfuziei miocardice bazate pe imagistică de fuziune – COROFLOW - PN-III-P2-2.1-BG-2016-0343 / contract nr. 114BG / 2016
- Proiectarea sistemului de comunicație între standul cu role pentru verificarea sistemului de frînare al vehiculelor cu masa maximă autorizată peste 3,5 tone și calculator – PN-III-P2-2.1-CI-2017-0041
- Cercetări avansate pentru creșterea competitivității și capacității de concepție, analiză și expertiză specifică prototiparii rapide prin modelare aditivă - PN-III-P2-2.1-CI-2017-0430

ROSE - Proiect privind Învățămîntul Secundar – Schema de granturi pentru universități
- Studenții de azi – profesioniștii de mîine – SAPM – I/NC/3

CNFIS-FDI-2017
- Internaționalizarea educației și a cercetării științifice - instrument strategic pentru creșterea vizibilității și îmbunătățirea calității la Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș - INTECS-IS - CNFIS-FDI-2017-0056
- Îmbunătățirea calității activității didactice în științe inginerești la Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureș – ICADSI - CNFIS-FDI-2017-0094
- Incluziunea în mediul academic și consolidarea echității instituționale pentru studenții aflați în situații de risc la Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureș - INCLUD-ACAD UPM - CNFIS-FDI-2017-0179
- Sistem integrat suport pentru dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului studențesc – DASIS - CNFIS-FDI-2017-0365
- Asigurarea infrastructurii de susținere a activităților didactice și de cercetare specifice desfășurării proceselor simulate și dezbaterilor la Universitatea "Petru Maior" (UPM) din Tîrgu Mureș – MOOT UPM - CNFIS-FDI-2017-0437

CNFIS-FDI-2016
- Promovarea egalității și edificarea percepțiilor antidiscriminatorii în Universitatea “Pentru Maior” din Tîrgu Mureș. Mecanisme de combatere durabilă a discriminării în mediul universitar
- PEEPA UPM - CNFIS-FDI-2016-0025
- Internaționalizarea educației și a cercetării științifice la Universitatea "Pentru Maior" din Tîrgu Mureș – INTECS - CNFIS-FDI-2016-0121
- Transparența actului educațional și activități de gestiune integrată a datelor despre studenți, prin Registrului Matricol Unic al Universităților la Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureș - TEIRUM - CNFIS-FDI-2016-0038

ERASMUS +
- African Higher Education Leadership in Advancing Inclusive Innovation for Development (Direcționarea învățămîntului superior african în promovarea inovației incluzive pentru dezvoltare) – AHEAD - 585919-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP
- Work-based training approach in the field of Industry 4.0 for competitive European Industry (Abordarea formării bazată pe muncă în domeniul Industriei 4.0 pentru o industrie europeană competitivă) – INDUCE 4.0 - 2017-1-RO01-KA202-037222
- Strategies to strenghten executive functions in adults (Strategii de întărire a funcțiilor executive la adulți) – SOFIA - 2017-1-FR01-KA204-037216
- Amelioration Continue de l’Evaluation de l’Employabilite - Assess – 2016-1-FR01-KA204-024183
- Improve Your Emotional Skills - I-YES - 2015-1-FR01-KA202-015115
- European Quality Assurance in VET towards new Eco Skills and Environmentally Sustainable Economy - EQVET-US - 2014-1-RO01-KA202-002758
- Experimental Approach to Teaching Entrepreneurship through Workplace Training – CREATOR - 2017-1-DE02-KA202-004253

PN II
PN II-RU-TE-2011-3-0068 : Ideologie identitate și contact interetnic în România postcomunistă

FP 7
PEOPLE 2013 CIG 631128 : SERENITI

TEMPUS
TEMPUS 3067/2012 : ESCIENCE rESeau maghrebIn de laboratoirEs a distance

Proiecte POS DRU
19/1.3/G/26336 : Formarea – la timpul prezent pentru viitor
19/1.3/G/36996 : Specialiștii viitorului pentru educație și formare
39/3.2/G/37787 : REcaDD
31/3.1/G/17381 : ASIC

SEE
Ro 0038 : MoVE-IT Innovative Tools and models for Vocational Education and Training in Central and Western Romania

Proiecte în Parteneriat
Spread The ART of going UP – STARTUP
      – Seminarul - Autoritățile publice locale și implicarea lor în sprijinirea antreprenoriatului și a tinerilor întreprinzători
      – Conferința "Spread The ART of going Up - prezentare, rezultate, implicații"
      – Echipa UPM în vizită de lucru la Barcelona în cadrul proiectului STARTUP
– 125/5.1/S/125723 : ACTIV
      – Afiș
      – Descrierea pe scurt a ocupațiilor pentru cursurile de perfecționare
      – Oferta Cursuri UPM Tîrgu-Mureș
– 159/1.5/S/133652 :
      – Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate
      – Burse doctorale și postdoctorale
– CommScie
        Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea Științei. Construcție instituțională (școală postdoctorală) și program de burse
        (CommScie) POSDRU/89/1.5/S/63663
87/1.3/S/60891 : DidaTec
107/1.5/S/80641 : Excelența în formarea doctorală prin implementarea unui model European consacrat
107/1.5/S/80272 : Programe doctorale performante pentru formarea cercetătorilor competitivi în Aria Europeană a cercetării