EUROPEAN INTEGRATION-
BETWEEN TRADITION
AND MODERNITY

EITM
5th edition

24-25 OCTOBER 2013
TÎRGU - MUREŞ
ROMANIA
webmaster:
cristilako[at]yahoo.com

 

 

The Proceedings of the
EUROPEAN INTEGRATION-
BETWEEN TRADITION AND MODERNITY
Congress, Editura Universităţii "Petru Maior", Volume Number 5, 2013, ISBN 978-606-581-095-2

Table-of-contents:

CEA MAI NEIUBITĂ POETĂ (MIA CERNA)
The Most Unloved of Poetesses
Al. CISTELECAN............................................................................................................................ pp.16-19


DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A MEMORIALISTICII ROMANTICILOR ROMÂNI
The European Value of the Romanian Romanticists’ Memoirs
OPRIŞOR, Carmen ........................................................................................................................ pp.20-25


DIAFAN ŞI PERSPECTIVĂ A INAPARENTULUI ÎN PATMOS DE ILARIE VORONCA
Diaphanous and Perspective of the Unapparent in Patmos by Ilarie Voronca
Dorin ŞTEFĂNESCU....................................................................................................................... pp.26-30


ROMANUL EMIGRAŢIEI
The Emigrant Experience in the Romanian Novel
Marius MIHEŢ................................................................................................................................. pp.31-38


ANDREI CODRESCU. POEZIE ŞI EXIL
Andrei Codrescu. Poetry and Exile
Rodica GRIGORE.......................................................................................................................... pp.39-47


FORME DE MANIFESTARE ALE CITITORULUI ÎNDRĂGOSTIT DE TEXTUL LITERAR
There Are Different Ways to Show Your Love for Literature
Lia FAUR FLORICA....................................................................................................................... pp.48-58


GELLU NAUM – PARADIGMELE APROPIERII
Gellu Naum - Paradigms of Closeness
Marius ÎNSURĂŢELU..................................................................................................................... pp.59-65


MANIFESTUL ŞI „MANIFESTELE” LUI CORNEL REGMAN
The Manifesto and Cornel Regman`S ”Manifests”
Florina CADAR MOLDOVAN LIRCĂ............................................................................................... pp.66-75


PLURALISMUL PERSONAJULUI ÎN IMAGINI ARHETIPALE
The pluralism of the character in archetypal images
Odette ARHIP, Cristian ARHIP,....................................................................................................... pp.76-84


INTELECTUALUL PROPAGANDABIL
Intellectuals and Propaganda
Nicoleta SĂLCUDEANU.................................................................................................................. pp.85-88


PERSONAJE FEMININE ŞI MELANCOLIA COMUNISTĂ ÎN ROMANELE LUI DAN LUNGU
Female Characters and Communist Melancholy in Dan Lungu’s Novels
Marius NICA.................................................................................................................................... pp.89-96


TRANSDISCIPLINARITATEA - UN CONCEPT IN EXPANSIUNE
Transdisciplinarity - an Expanding Concept
Dumitru-Mircea BUDA................................................................................................................... pp.97-100


ASPECTE ALE EXPRESIVITĂŢII ARGOULUI ÎN NUVELELE REBRENIENE CULCUŞUL ŞI GOLANII
Aspects of Slang Expresiveness in Rebreanu’s Novellas ”Culcuşul” and ”Golanii”
Rodica ROMAN.......................................................................................................................... pp.101-107


SPAŢIUL POETIC POSTMODERN AL GEMENILOR
The Postmodern Poetic Space of Twins
Bogdan RAŢIU........................................................................................................................... pp.108-116


CONVERGENŢE MITICE. MEŞTERUL MANOLE A LUI LUCIAN BLAGA ŞI MOARTEA UNUI ARTIST - HORIA LOVINESCU
The Myth of Sacrifice in Horia Lovinescu’s “Death of an Artist”
Alina OLTEAN........................................................................................................................... pp.117-122


ALEXANDRU MACEDONSKI. POEZIA ÎNTRE ILUZIE ŞI REALITATE
Alexandru Macedonski. Poetry between Illusion and Reality
Iulian BOLDEA.......................................................................................................................... pp.123-134


GIORGE PASCU OU LA PAROLE QUI BÂTIT
Ioan DĂNILĂ.............................................................................................................................. pp.135-142


O PERSPECTIVĂ ASUPRA TEATRULUI DE STRADĂ ÎN CONTEXTUL EUROPEAN CONTEMPORAN AL ARTELOR SPECTACOLULUI
A Perspective On Street Theatre in the Contemporary European Context of Performing Arts
Ion M. TOMUŞ........................................................................................................................... pp.143-148


OCHEAN ÎNTORS ASUPRA CONSTRUCŢIEI NARATIVE: LUMEA ÎN DOUĂ ZILE
Seeing with Different Eyes: The Narrative Construction of the Novel “World in Two Days”
Alina BAKO................................................................................................................................ pp.149-157


BALADELE LUI IOANICHIE OLTEANU
Ioanichie Olteanu’s Ballads
Delia-Natalia TRIF (ANCA)......................................................................................................... pp.158-164


ARMAGHEDON ROMÂNESC ÎN VIZIUNEA LUI PETRU CIMPOEŞU
Romanian Armageddon in Petru Cimpoeşu’s View
Aurora LASLO PAŞCAN............................................................................................................. pp.165-172


DIDASCALIILE – PUNŢI DE LEGĂTURĂ ÎNTRE NIVELUL TEXTUAL ŞI CEL AL REPREZENTĂRII UNEI PIESE DE TEATRU
The Didascalia – Bridges Between the Textual Level and the Representation of a Theater Play
Ioana-Tatiana CIOCAN.............................................................................................................. pp.173-183


ADRIAN MANIU ŞI HEDONISMUL VIZUAL ÎN ENERGIA COMPRIMATĂ A LOGOSULUI
Adrian Maniu and the visual hedonism in the compressed energy of the logos
Cristina SAVA............................................................................................................................. pp.184-192


O INTRODUCERE ÎN ARTA POETICĂ A LUI ION CARAION
An introduction in Ion Caraion’s Poetic Art
Viorica LAZĂR........................................................................................................................... pp.193-201


THE THEMATIC AND AESTHETIC UNIVERSE OF ION CARAION’S POETRY
Sorin IVAN................................................................................................................................. pp.202-210


ZORICA LATCU TEODOSIA: POETA MODERNA DE ORIENTARE MISTICO-RELIGIOASA
Zorica Laţcu Teodosia: Modern Poetess of Mystical-Religious Orientation
Cristina Gabriela NEMEŞ........................................................................................................... pp.211-220


ALICE’S ALLEGORICAL JOURNEY ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND AND THROUGH THE LOOKING-GLASS. THE ALLEGORIST: CHARACTER AND NARRATOR
Andreea-Maria SÂNCELEAN...................................................................................................... pp.221-226


IZOMORFISMUL MIT-SIMBOL ÎN SCRIERILE LUI RADU PETRESCU
The Myth - an Isomorphic Symbol
Oana CODARCEA...................................................................................................................... pp.227-237


DRAMATURGIA LUI ION D. SÂRBU
Ion D. Sârbu’s Dramatic plays
Lucia Ruxandra ŞOPTEREAN (STRETE)................................................................................... pp.238-243


MIRCEA NEDELCIU, LITERATURĂ ŞI EXPERIMENT
Mircea Nedelciu, Literature and Experiment
Ana Valeria GORCEA (STOICA)................................................................................................. pp.244-249


SEPTIMIU BUCUR ŞI GÂNDIREA
Septimiu Bucur and the “Gândirea”
Dumitriţa TODORAN................................................................................................................. pp.250-257


ECUMENISMUL ÎN OPERA LUI NICOLAE STEINHARDT
Ecumenism in Nicolae Steinhardt’s Work
Claudia CREŢU (VAŞLOBAN)................................................................................................... pp.258-265


„ŞCOALA DE LA TÂRGOVIŞTE” – ESTETICA EXPERIMENTALISMULUI
“The Targovistean School” – the Aesthetics of Experimentalism
Stanca Ioana BUCUR............................................................................................................... pp.266-273


PÂRGĂ SAU RELEVAREA EULUI CHRISTOMORF LA V. VOICULESCU
V. Voiculescu: “Pârgă” or Revealing the Christomorphic Self
Sorin-Gheorghe SUCIU............................................................................................................. pp.274-284


RESURSE POETICE ALE REVERIEI ÎN OPERA LUI ION HOREA
Poetic Resources of Revery in Ion Horea’s Work
Anamaria ŞTEFAN (PAPUC)..................................................................................................... pp.285-288


L’IDENTITÉ LINGUISTIQUE DES CSÁNGÓS DE MOLDAVIE. ETUDE DE CAS: „MOLDVAI MAGYARSÁG”
Ioan DĂNILĂ............................................................................................................................. pp.289-294


DESPRE CONECTORII TEXTUALI. CU REFERIRE LA ADVERB
About Textual Connectors. With Reference to the Adverb
Luminiţa CHIOREAN................................................................................................................. pp.295-305


NUME PROPRII ŞI DENOMINAŢII PROPRIALE, ÎNTRE MONOVALENŢĂ ŞI POLIFONIE. (ABORDARE PRAGMALINGVISTICĂ)
Proper Names and Proprial Designations, between Monovalence and Polyphony.(A Pragmalinguistic Approach)
Daiana FELECAN..................................................................................................................... pp.306-316


LE CHAMP STYLISTIQUE ADJECTIVAL. LA DESCRIPTION
Valerica SPORIŞ..................................................................................................................... pp.317-325


PREMISE PENTRU O POETICĂ A TEXTEMELOR
Premises for a Poetics of Textemes
Simina TERIAN....................................................................................................................... pp.326-331


PREVENIREA ŞI CORECTAREA GREŞELILOR DE PRONUNŢIE
Prevention and Improvement of the Pronunciation Mistakes
Loredana BLOJU..................................................................................................................... pp.332-338


COMPLEXITATEA FUNCŢIEI DE APOZIŢIE
The Complexity of Apposition
Maria-Laura RUS..................................................................................................................... pp.339-342


DIN LIMBA ROMÂNĂ DE AZI: DESPRE UN LEXIC ŞI O STRUCTURĂ GRAMATICALĂ...ANIMATE
From Today’s Romanian: on an... Animated Grammatical Lexic and Structure
Monica BORŞ......................................................................................................................... pp.343-349


EPITETUL ÎN POEZIA LUI ION PILLAT.CROMATISMUL PILLATIAN
The Epithet in Ion Pillat’s Poetry. Pillatian Chromatics
Elena-Lucia MARA.................................................................................................................. pp.350-360


FIRUL ARIADNEI SAU METODA NATURALĂ A LUI JAN AMOS COMENIUS ÎN ÎNVĂŢAREA LIMBII LATINE ŞI A LIMBILOR VERNACULARE
Ariadne's Thread or Jan Amos Comenius' Natural Method to Learn Latin and Vernacular Languages
Marcela CIORTEA................................................................................................................... pp.361-372


FENOMENE FONETICE ÎN EVANGHELIA (1697) LUI ANTIM IVIREANUL
Phonetic Phenomena in Antim Ivireanu’s Gospel (1697)
Roxana VIERU........................................................................................................................ pp.373-381


METODA DIRECTĂ VERSUS METODA CONTRASTIVĂ ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ. STUDIU DE CAZ-PREDAREA CAZULUI DATIV
A Direct Method vs. a Contrastive Method in Teaching Romanian as a Foreign Language. Study Cases -Dative
Anca PĂUNESCU................................................................................................................... pp.382-388


TERMINOLOGIA POLITICII REGIONALE EUROPENE
The Terminology of European Regional Policy
Silvia PITIRICIU....................................................................................................................... pp.397-403


DUBLETELE SINONIMICE IN DISCURSUL RELIGIOS
Synonymic Doublets in the Religious Discourse
Alexandru GAFTON, Ioan MILICĂ............................................................................................ pp.404-423


COMMUNICATIONAL APPROACH IN TEACHING ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN ROMANIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM
Ludmila BRANIŞTE.................................................................................................................. pp.424-430


NUME DE PREPARATE CULINARE AUTOHTONE ÎN PERSPECTIVA GLOBALIZĂRII (INTERPRETĂRI ONOMASTICE ŞI SOCIOCULTURALE)
Names of Autochthonous Dishes in Relation to Globalisation (Onomastic and Sociocultural Approaches)
Mihaela MUNTEANU SISERMAN....................................................................................... pp.431-443


ANTROPONIME NECONVENŢIONALE „ÎNMATRICULATE” ÎN EPOCA INTEGRĂRII EUROPENE. CAZUL PLĂCUŢELOR DE ÎNMATRICULARE AUTO
"Licensed" Unconventional Anthroponyms in the Age of European Integration The Case of Number Plates
Oliviu FELECAN.................................................................................................................. pp.444-454


PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA AUTENTICITATEA DENUMIRILOR GETO-DACICE DE PLANTE DIN OPERELE LUI DIOSCORIDES ŞI PSEUDO-APULEIUS
Notes Regarding the Authenticity of the Geto-Dakian Names of Plants in the Works of Dioscorides and Pseudo-Apuleius
Radu DRĂGULESCU............................................................................................................ pp.455-466


NUMELE DE PLANTE. O ABORDARE LINGVISTICĂ
Plant Names. A Linguistic Approach
NAGY Imola Katalin............................................................................................................. pp.467-478


TERMINOLOGIA POLITICII AGRICOLE COMUNE
The Terminology of Common Agricultural Policy
Dragoş Vlad TOPALĂ........................................................................................................... pp.479-484


STATUTUL STILISTIC AL TERMENILOR ÎN DISCURSUL MEDICAL
The Stylistic Status of Terms in Medical Discourses
Simona Nicoleta STAICU..................................................................................................... pp.485-494


ARME MEDIEVALE – ABORDARE LEXICO-SEMANTICĂ
Medieval Battle Weapons – A Lexical-Semantic Approach
Roxana VIERU...................................................................................................................... pp.495-509


ANALIZA SENSURILOR CONOTATIVE ŞI DENOTATIVE ALE LEXEMULUI LUP ÎN CADRUL FITONIMIEI ROMÂNEŞTI
Analysis of the Connotative and Denotative Meanings of the Term Wolf as it Appears in the Romanian Phytonyms
Radu DRĂGULESCU............................................................................................................. pp.510-520


GLOBALIZARE ŞI POZIŢIA ROMÂNEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Globalization and Romania in UE
Delia Maria SILIŞTE............................................................................................................. pp.521-528


INTERFERENŢE LITERARO – GASTRONOMICE IN POVESTEA ŞI BASMUL ROMÂNESC
Literary-Gastromonical Interferences in the Romanian Stories and Fairytales
Maria Dorina PAŞCA............................................................................................................. pp.529-533


HAWTHORNE’S PREOCCUPATION WITH THE DEMONIC AND THE MYSTERY OF EVIL
Smaranda ŞTEFANOVICI...................................................................................................... pp.534-541


UPGRADING THE WESTERN SHORT-STORY’S PATTERN. BRET HARTE & THE OUTCASTS OF POKER FLAT
Ioana CISTELECAN.............................................................................................................. pp.552-556


THE ART OF WRITING, READING AND LIVING – BETWEEN TRADITION AND MODERNITY
Eva-Nicoleta BURDUŞEL....................................................................................................... pp.557-561


LIMBĂ ENGLEZĂ ŞI EDUCAŢIE EUROPEANĂ PRIN CURSUL DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE BRITANICĂ
English Language and European Education through the British Culture and Civilisation Course
Livia Otilia BRADEA,............................................................................................................. pp.562-574


MOVIE TRICKS AND CRAFT IN OZ, THE GREAT AND POWERFUL (2013)
Eliza Claudia FILIMON.......................................................................................................... pp.575-580


BILINGUALISM VERSUS TRANSLATION
Andreea NĂZNEAN................................................................................................................ pp.581-587


LYRICAL EXPRESSIVITY IN ROMANIAN AND THE ART OF TRANSLATION
Ludmila BRANIŞTE, Oana Maria PETROVICI, .................................................................... pp.588-595


MASCULINE VS. FEMININE IN ROMANIAN AND GERMAN FAIRY TALES
Cătălina BĂLINIŞTEANU...................................................................................................... pp.596-606


THE BUTTERFLY (D)E(F)FECT OR CONSTRUCTION OF IDENTITY IN JOHN FOWLES’S THE COLLECTOR
Diana CORBAN..................................................................................................................... pp.607-615


ISHIGURO’S DIALOGUES (I) (IF ONLY WORDS COULD SPEAK…) DISCOURSE ANALYSIS APPLIED TO SOME DIALOGUES FROM ‘AN ARTIST OF THE FLOATING WORLD’ BY KAZUO ISHIGURO
Bianca – Oana HAN.............................................................................................................. pp.616-622


“THE PRAGUE ORGY” BY PHILIP ROTH – A “SCINTILLATING EPILOGUE”
Corina Alexandrina LIRCA.................................................................................................... pp.623-629


THE INTRUSION OF THE OTHER
Nicoleta MARCU................................................................................................................... pp.630-637


COMMON MISTAKES IN THE TRANSLATION OF MEDICAL ARTICLES
Adrian NĂZNEAN.................................................................................................................. pp.638-641


COMMUNICATIVE STRATEGIES IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
Dana RUS............................................................................................................................. pp.642-647


IDIOMS FROM 17-18TH CENTURY ENGLISH POETRY
ZOLTÁN Ildikó Gy................................................................................................................. pp.648-653


DISMANTLING THE MONARCHY. THE BRITISH MONARCHY BETWEEN TRADITION AND MODERNITY IN SUE TOWNSEND’S THE QUEEN AND I
Mihaela CULEA..................................................................................................................... pp.654-666


AN ALTERNATIVE APPROACH IN ESP TEACHING
KOVÁCS Gabriella................................................................................................................ pp.667-677


KILLERS AND BODIES IN CONTEMPORARY WORKS OF FICTION
Andrea PETERLICEAN.......................................................................................................... pp.678-681


A TOTALITARIAN REGIME SUBVERTING TRADITION – FROM GEORGE ORWELL’S MODERNITY IN NINETEEN EIGHTY-FOUR, TO ANTHONY BURGESS’S POSTMODERNITY IN 1985 AND THE ROMANIAN REALITY OF THE 80’S IN I. D. SÎRBU’S FAREWELL, EUROPE!
Andreia Irina SUCIU............................................................................................................... pp.682-692


GENERATING MOTIVATION FOR THE STUDY OF LITERATURE AT UNIVERSITY
Corina Alexandrina LIRCA..................................................................................................... pp.693-697


THE CONCEPT OF REALITY IN OSCAR WILDE’S THE PICTURE OF DORIAN GRAY
Cristina NICOLAE................................................................................................................... pp.698-705


BENCHMARKING LOCALIZATION, A CONTENT MARKETING PERSPECTIVE
Cristian LAKÓ......................................................................................................................... pp.706-712


LA TRADUCTION JURIDIQUE, FACTEUR D'INTEGRATION EUROPEENNE
Diana-Domnica DĂNIŞOR...................................................................................................... pp.713-717


HUIS CLOS OU LE TEMPS MULTIPLIÉ
Corina-Amelia GEORGESCU................................................................................................. pp.718-724


LE THÈME DES ORIGINES DANS LA CORRESPONDANCE DE CIORAN AVEC SES PROCHES
Rodica BRAD......................................................................................................................... pp.725-735


LE TRAVAIL DU STYLE DANS LA CORRESPONDANCE DE GUSTAVE FLAUBERT
Emilia-Ioana VAIDA............................................................................................................... pp.736-745


LA SYMÉTRIE DANS LES CONSTRUCTIONS PARÉMIOLOGIQUES
Maria Rodica MIHULECEA..................................................................................................... pp.746-751


« LA MERE COUPABLE» DE BEAUMARCHAIS, UNE PIECE DANS LA TRADITION CLASSIQUE ?
Diana-Adriana LEFTER.......................................................................................................... pp.752-761


LES DICTIONNAIRES TRANSYLVAINS DU XIXEME SIECLE – VOIES D’ACCES VERS L’EUROPE OCCIDENTALE
Coralia TELEA........................................................................................................................ pp.762-773


LA GEOCRITIQUE DE L’ESPACE DANS RUE DU HAVRE DE PAUL GUIMARD
Corina MOLDOVAN................................................................................................................. pp.774-783


L’IMAGINAIRE DE LA MONTAGNE DANS LES ECRITS D’HENRY BAUCHAU
Corina BOZEDEAN................................................................................................................. pp.784-788


IMAGOLOGIE, GLOBALISM ŞI INTERCULTURALITATE
Imagology, Globalism and Interculturalism
Iulian BOLDEA....................................................................................................................... pp.789-801


EUROPEAN YEAR WEBSITE – A MEANS OF E-FRAMING CITIZENSHIP
Camelia CMECIU, Doina CMECIU.......................................................................................... pp.802-808


GENEZA RETORICII ÎN GRECIA ANTICĂ ŞI MANIFESTĂRILE EI ÎN ETAPA PRE-ARISTOTELICĂ
The Genesis of Rhetoric in Ancient Greece and Its Manifestations in Pre-Aristotelian Stage
Eugeniu NISTOR.................................................................................................................... pp.809-821


ASPECTE METAREFERENŢIALE ÎN ARTELE VIZUALE
Metareferential Elements in Visual Arts
Odette ARHIP, Cristian ARHIP................................................................................................. pp.822-830


CAMELEONIZAREA OMULUI POLITIC – NOI CRITERII DE COMUNICARE PUBLICĂ ŞI LEGITIMARE
The Politician’s Cameleoning – New Criteria of Public Communication and Legitimacy
Marius PAŞCAN...................................................................................................................... pp.831-841


A FI SAU A NU FI PREŞEDINTE ÎN SOCIAL MEDIA ?
To Be or Not to Be a President in Social Media?
Monica PĂTRUŢ..................................................................................................................... pp.842-850


CONSIDERATIONS ON INDICATORS AND BENCHMARKS TO MONITOR PROGRESS IN STUDENT PRACTICE
Petruţa BLAGA, Avram TRIPON.............................................................................................. pp.852-856


LIMBAJUL ANUNŢURILOR DE LA MICA PUBLICITATE
The Language of Classified Advertisements
Cristina RADU-GOLEA............................................................................................................ pp.857-861


EASTERN EUROPE, BETWEEN POLITICS AND CULTURE
Alexandru CISTELECAN......................................................................................................... pp.862-873


COMMUNICATION WITH THE ANXIOUS PATIENT IN THE PEDODONTIC OFFICE
Sorana-Maria BUCUR, Manuela CHIBELEAN, Adrian GLIGOR,
Mariana PĂCURAR................................................................................................................. pp.874-881


THE NEW CODES ANCHORED IN THE REALITIES OF THE EUROPEAN UNION
Ioan SABĂU-POP, Olimpiu Aurelian SABĂU-POP................................................................. pp.882-888


ABORDAREA PSIHOTERAPEUTICĂ A EPISODULUI AFECTIV DEPRESIV
The Psychotherapeutic Approach to the Effective Depressive Episode
Cosmin POPA, Mihai ARDELEAN, Cristian GRECU GABOS, Florin BUICU, Gabriela BUICU, Tudor NIREŞTEAN, Theodor MOICA................................................................................................ pp.889-898


RETROSPECTIVĂ ASUPRA COMUNICĂRII
Retrospective on Communication
Arina MODREA, Alexandra SILVAŞ....................................................................................... pp.899-907


PSIHOTERAPIA DE LA TRADIŢIONAL LA MODERN
Psychotherapy from Traditional to Modern
Gabriela BUICU, Cosmin POPA, Mihai ARDELEAN, Lucian ILE,........................................... pp.908-917


COMUNICAREA MEDICULUI CU PACIENTUL CU DIZABILITĂŢI (CES)
Communication Between Doctor and Patient With Disabilities (CES)
Maria Dorina PAŞCA, ............................................................................................................ pp.918-924


COOPERARE TRANSDISCIPLINARA DE-A LUNGUL EDUCATIEI PE TOT PARCURSUL VIETII. STUDENTI SI / SAU PRACTICIENI DIN DOMENIILE FILOLOGIE, COMUNICARE SI PR (1)
Transdisciplinary Research and Cooperation within Lifelong Learning. Mass-media, Communication and PR Students and/ or Practitioners
Eva Monica SZEKELY............................................................................................................ pp.925-942


TOURISM DESTINATION SLOGANS- PERSUASIVE OR MANIPULATIVE?
Raluca Emilia CRIŞAN,.......................................................................................................... pp.943-948


INNOVATIVE COOPERATION IN EDUCATION AND TRAINING IN MUREŞ COUNTY
Avram TRIPON, Petruţa BLAGA, ........................................................................................... pp.949-955


AXIOMELE ŞCOLII DE COMUNICARE DE LA PALO ALTO
The Axioms of Palo Alto Communication School
Eugeniu NISTOR.................................................................................................................... pp.956-959


THE INTERETHNIC NATIONALIST DIALOG IN THE OLD MUREŞ PRESS
Angela PRECUP..................................................................................................................... pp.960-972


ROMANIANS IN HUNGARY (1920-2011). DEMOGRAPHICAL PERSPECTIVES
Cornel SIGMIREAN................................................................................................................. pp.973-977


DIPLOMAZIA PONTIFICIA E POLITICA EUROPEA ALL’INDOMANI DI LEPANTO
Diplomacy and European Politics in the Aftermath of Lepanto
Giordano ALTAROZZI............................................................................................................. pp.978-986


MILITARY IDEOLOGIST OF ANCIENT EUROPE: VEGETIUS
FÁBIÁN István......................................................................................................................... pp.987-992


THE ANTHEM, A COMPONENT OF NATIONALISM AS “A RELIGION OF SUFFERING”
Mihaela GRANCEA............................................................................................................... pp.993-1007


ROLUL ŞCOLII ROMÂNE DIN ROMA ÎN FORMAREA ELITELOR INTELECTUALE
The Role of Romanian School of Rome in the Formation of Intellectual Elites
Roxana MIHALY.................................................................................................................. pp.1008-1019


BEYOND THE FRONT LINE. DILEMMAS AND RESPONSIVENESS DURING WORLD WAR I IN GREEK CATHOLIC EPARCHY OF TIRGU MUREŞ
Corina TEODOR ................................................................................................................. pp.1020-1027


ANALIZA ŞI INTERPRETAREA PROFILULUI FIZIC, COMPORTAMENTAL ŞI MORAL AL TORŢIONARULUI COMUNIST PETRACHE GOICIU
Analysis and Interpretation of the Physical, Behavioural and Moral Profile of the Communist Torturer Petrache Goiciu
Dumitru-Cătălin ROGOJANU............................................................................................... pp.1028-1036


TEACHING HISTORY IN THE CONFESSIONAL SCHOOL FROM DUALISTIC TRANSYLVANIA. THEIR HISTORY AND OUR HISTORY
Valeria SOROŞTINEANU.................................................................................................... pp.1037-1046


REGIONAL CONSCIOUSNESS IN THE HISTORICAL DISCOURSE OF THE TRANSYLVANIAN SCHOOL
Laura STANCIU................................................................................................................... pp.1047-1056


ASPECTE RELATIVE LA ORDINEA PUBLICA COMUNITARA
Aspects Regarding the Community Public Order
Lucreţia DOGARU............................................................................................................... pp.1057-1064


AZIL METAFIZIC PENTRU BATRINUL CONTINENT. SCENARII CULTURALE ALE UNITATII EUROPENE
Metaphysical Exile for the Old Continent. Cultural Scenarios of European Unity
Răzvan ENACHE................................................................................................................. pp.1065-1075


TENDENZE POLITICO-SOCIALI E FLUSSI ECONOMICI FRA ASIA ED EUROPA
Social-Political Tendences and Economical Flow between Asia and Europe
Anna Maria BALDUSSI, Andrea CHIRIU ............................................................................. pp.1076-1086


UNDERSTANDING HEALTH UNDER THE IMPACT OF GLOBALIZATION
Laura Ioana LEON.............................................................................................................. pp.1087-1091


EUROPEANIZATION IN EASTERN EUROPE. CASE STUDY: ROMANIA
Rada Cristina IRIMIE........................................................................................................... pp.1092-1107


ROLUL STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE IN APLICAREA DREPTULUI COMUNITAR
The Role of the European Union Member States in Applying the Community Law
Lucreţia DOGARU............................................................................................................... pp.1108-1114


LE PICCOLE PATRIE D’EUROPA. TRA STATI, REGIONI E MINORANZE
European Small Homelands. Among States, Regions and Minorities
Giuseppe MOTTA............................................................................................................... pp.1115-1129


REGIONALISMO E REGIONALIZZAZIONE. UN CONFRONTO SISTEMICO TRA EUROPA E SUD-EST ASIATICO
Regionalism and Regionalization. A Systemic Comparison between Europe and South-East Asia
Alessandro URAS................................................................................................................ pp.1130-1137


DIVIDED TURKEY. CASE STUDY: THE 2013 ANTI-GOVERNMENT PROTESTS
Iulia-Alexandra OPREA....................................................................................................... pp.1138-1146


THE NEW FORMS OF POLITICAL ACTIVISM AND THE EGYPTIAN REVOLUTION
Ana-Maria GAJDO............................................................................................................... pp.1147-1154


NEURAL NETWORKS AND THE APPROXIMATION THEORY
Călin ENĂCHESCU............................................................................................................. pp.1155-1164


ON THE HIGH-TECH STARTUP LIFECYCLE MODEL AND THE PROGRESS METRICS
Dumitru RĂDOIU................................................................................................................. pp.1165-1174


THE FREQUENCY SPECTRUM FOR THE LOCAL FOURIER ANALYSIS OF THE MULTIGRID METHOD IN THE ONE-DIMENSIONAL CASE
Gabriela NUŢ, Ioana CHIOREAN....................................................................................... pp.1175-1185


OBESITY ASSESSMENT USING IMAGEJ AND MATLAB PROCESSED ROUTINE ABDOMINAL COMPUTED TOMOGRAPHY DATA
Marian POP, Raluca POP, Grigore DOGARU...................................................................... pp.1186-1191


ISOGONAL TRANSFORMATIONS REVISITED WITH GEOGEBRA
Péter KÖRTESI................................................................................................................... pp.1192-1199


COMPARATIVE EFFICIENCIES OF THE LEAST SQUARES METHOD AND THE GRADIENT METHOD FOR WEIGHTED OVERDETERMINED LINEAR SYSTEMS
FINTA Béla......................................................................................................................... pp.1200-1203


ENHANCED GABOR FILTER BASED FACIAL FEATURE DETECTOR
LEFKOVITS Szidónia, LEFKOVITS László,....................................................................... pp.1204-1214


DEVELOPING A FRAMEWORK FOR UNIVERSITY-BASED ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM – THE RATIONAL FOR A RESEARCH PLAN
Dumitru RĂDOIU.................................................................................................................. pp.1215-1220


FINDING SIMILARITIES BETWEEN PATTERNS USING AN OPENCV EMBEDDED IMPLEMENTATION
Alexandru-Robert SIMION, Adrian GLIGOR, IANTOVICS Barna......................................... pp.1221-1229


O CERCETARE CRITICĂ ASUPRA ISTORIOGRAFIEI LITERARE ROMÂNEȘTI
A Critical Account of Romanian Literary Historiography
Andrei TERIAN................................................................................................................... pp.1230-1242


DTP: the authors/ Korpos Csilla