Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicații

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenți / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

 Facultatea de Inginerie · Facultatea de Științe și Litere · Facultatea de Științe Economice,Juridice și Administrative

Facultatea de Inginerie » Studii de licență » Tehnologia constructiilor de masini

Tehnologia constructiilor de masini

I. Descrierea programului de studii de licență

Domeniu fundamental: Științe inginerești
Domeniu de licență: Inginerie industrială
Program de studii de licență: Tehnologia construcțiilor de mașini

Baza legală a programului: HG 376 din 18.05.2016:

Tehnologia construcțiilor de mașini - autorizată sub denumirea Tehnologia construcțiilor de mașini - ingineri, zi, 5 ani,- prin Ordinul Ministru­lui Învățământului nr.7751/1990, acreditată prin H.G. nr. 568/1995,  evaluată periodic în 1998, 2003 ?i 2008; ca urmare a reorganizării studiilor, în baza HG nr. 88/2005, a trecut în categoria studiilor universitare de licență, ingineri, curs de zi, 4 ani, 240 credite, forma de lungă durată.


Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
Durata studiilor: 8 semestre

Misiunea programului de studii de licență:
Programul de licență Tehnologia construcțiilor de mașini are misiunea de a forma specialiști cu pregătire în domeniul ingineriei industriale la nivelul 6 de calificare ce se asigură prin studii universitare de licență.
Specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini pregătește specialiști pentru proiectarea constructivă și tehnologică, conducerea proceselor tehnologice, exploatarea și întreținerea mașinilor și utilajelor specifice industriei constructoare de mașini, vizând în esență pregătirea fabricației. Pregătirea tehnică generală, completată cu discipline care să asigure folosirea cu succes a proiectării și prelucrării asistate de calculator, este finalizată cu un pachet de discipline economice absolut necesare, pentru formarea unei vederi largi asupra domeniilor cercetării, producției și desfacerii produselor industriale. Dintre multiplele misiuni didactice și de cercetare a programului de studii TCM se disting  cele legate de asigurarea pregătirii complexe inginerești:

  • Pregătire inginerească fundamentală;
  • Cunoștințe solide de desen tehnic și grafică pe calculator;
  • Cunoștințe tehnice generale în domeniul ingineriei materialelor și a domeniilor mecanicii;
  • Cunoștințe privind întocmirea unui contract, stabilind relațiile și obligațiile părților care participă la realizarea proiectelor precizând obiectivele principale: termenele, calitatea și costul
  • Proiectare asistata si fabricație asistată de calculator(CAD-CAM);
  • Abilități de  conduce și coordona  realizarea proiectelor, astfel încât să se respecte termenele, să se realizeze calitatea lucrărilor și să se înscrie în costurile programate;
  • Competențe de a dezvolta, coordona și monitoriza aspectele tehnice ale producției, inclusiv selectarea metodelor de fabricație și operare;
  • Cunoștințe de conducere a proceselor economice industriale;
  • Cunoștințe în ingineria sistemelor și marketing industrial;
  • Capacitatea de învățare și autoperfecționare, receptivitate la noutățile din domeniu;
  • Abilități de utilizare a tehnologiilor informatice și gestiune a informației;
  • Abilitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară;
  • Capacitatea de abordare științifică a domeniului de specialitate;
  • Capacitatea de a cerceta științific prin analiză, sintetizare și interpretare a unui set de informații de specialitate;
  • Abilitatea de continuare a studiilor universitare de licența prin studii universitare de masterat și apoi de doctorat.

Înlănțuirea acestor abilități și competențe se poate realiza printr-un proces educațional susținut, de lungă durată. Minimul de conținut sugerat prin volumul de ore afectat disciplinelor este completat prin multiple aspecte ale procesului de învățământ (didactice, științifice, metodice, sociale) la care trebuie să se adauge o formare pe tot parcursul vieții, astfel încât absolventul de inginerie să poată face față cerințelor unei economii suple și dinamice, caracteristică întreprinderilor mici și mijlocii. Pentru a face față schimbărilor din mediul economic și tehnic, programul de studiu își propune adaptarea planurilor de învățământ la necesitatea pieței (flexibilizarea acestora).
Aceste deziderate sunt propuse a fi atinse în urma formării la Facultatea de Inginerie a absolvenților de la Inginerie Industrială, programul de studii Tehnologia construcțiilor de mașini.

 

Obiectivele programului de studii:

Obiective generale:
Obiectivul central al specializării Tehnologia construcțiilor de mașini, este acela de a oferi un program de studii de calitate, flexibil, coerent, deschis la nevoile societății, capabil de a pregăti specialiști în inginerie industrială, având un nivel de calificare adecvat exercitării profesiei și inserției lor pe piața europeană a forței de muncă, conform fișei specializării Tehnologia construcțiilor de mașini și planului de învățământ

Obiective specifice:
Obiectivele educaționale caracteristice specializării TCM sunt:

  • Competente generale în comunicare;
  • Competente generale în limbi străine;
  • Cunoașterea si utilizarea noțiunilor generale de matematică, fizică, chimie, economie generală;
  • Dezvoltarea competentelor in tehnologie informatică;
  • Cunoașterea si utilizarea noțiunilor tehnice generale (desen tehnic, fundamente de inginerie mecanică, electrică, termotehnică, materiale);
  • Competente generale privind legislația (drept și legislație economică, drept comercial);
  • Competente de economie contabila (contabilitate, economia întreprinderii);
  • Competente in management (management general si industrial, managementul cercetării);
  • Competente in marketing industrial (marketing general industrial);
  • Cunoașterea proceselor tehnice din domeniul industrial (toleranțe și măsurători tehnice, mașini unelte, dispozitive, tehnologii de  fabricare a produselor);
  • Competente in proiectarea și fabricația asistată de calculator (CAD/CAM);

 

Titlul de absolvire: inginer

Calificarea academică: Tehnologia construcțiilor de mașini; Cod RNCIS: L120130010

Competențe:

Competențe profesionale:
C1.  Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale

  C1.1. Identificarea adecvata a conceptelor, principiilor, teoremelor si metodelor de baza din matematica, fizica, chimie, desen tehnic si programarea calculatoarelor.
  C1.2. Identificarea adecvata a conceptelor, principiilor, teoremelor si metodelor de baza din matematica, fizica, chimie, desen tehnic si programarea calculatoarelor.
  C1.3. Aplicarea de teoreme, principii si metode de baza din disciplinele fundamentale, pentru calcule ingineresti elementare în proiectarea si exploatarea sistemelor tehnice, specifice ingineriei industriale, în conditii de asistenta calificata.
  C1.4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare, din disciplinele fundamentale, pentru identificarea, modelarea, analiza si aprecierea calitativa si cantitativa a fenomenelor si parametrilor caracteristici, precum si pentru prelucrarea si interpretarea rezultatelor, din procese specifice ingineriei industriale.
  C1.5. Elaborarea de modele si proiecte profesionale specifice ingineriei industriale, pe baza identificarii, selectarii si utilizarii principiilor, metodelor optime si solutiilor consacrate din disciplinele fundamentale.

C2. Asocierea cunostintelor, principiilor si metodelor din stiintele tehnice ale domeniului cu reprezentari grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice
  C2.1. Definirea principiilor si metodelor din stiintele de baza ale domeniului inginerie industriala asociate cu reprezentari grafice -desen tehnic.
  C2.2. Utilizarea cunostintelor din stiintele ingineresti de baza pentru explicarea si interpretarea rezultatelor teoretice si experimentale, a desenelor de executie si de ansamblu si a fenomenelor si proceselor specifice ingineriei industriale.
  C2.3. Aplicarea de principii si metode din stiintele de baza ale domeniului inginerie industriala si asocierea acestora cu reprezentari grafice - desen tehnic, pentru calcule de rezistenta, dimensionari, stabilirea conditiilor tehnice, stabilirea concordantei dintre caracteristicile prescrise si rolul functional etc., în aplicatii specifice ingineriei industriale, în conditii de asistenta calificata.
  C2.4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare, din stiintele ingineresti de baza, pentru identificarea, modelarea, experimentarea, analiza si aprecierea calitativa si cantitativa a aspectelor, fenomenelor si parametrilor definitorii, precum si culegerea de date si prelucrarea si interpretarea rezultatelor, din procese specifice ingineriei industriale.
  C2.5. Elaborarea de proiecte profesionale specifice ingineriei industriale pe baza selectarii, combinarii si utilizarii cunostintelor, principiilor si metodelor din stiintele de baza ale domeniului inginerie industriala si asocierea acestora cu reprezentari grafice -desen tehnic.

C3. Utilizarea de aplicatii software si a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale, în general, si pentru proiectarea asistata a produselor în particular.
  C3.1. Descrierea teoriilor si metodelor de baza din domeniul programarii calculatoarelor si informaticii aplicate specifice tehnologiei constructiilor de masini.
  C3.2. Utilizarea cunostintelor de baza asociate programelor software si tehnologiilor digitale pentru explicarea si interpretarea problemelor care apar în conceptia si proiectarea asistata de calculator a produselor, proceselor si tehnologiilor, în investigarea teoreticoexperimentala si prelucrarea computerizata a datelor, specifice ingineriei industriale, în general, si tehnologiei constructiei de masini în particular.
  C3.3. Aplicarea de principii si metode de baza din programe software si din tehnologiile digitale pentru programare, realizare de baze de date, grafica asistata, modelare, proiectarea asistata de calculator a produselor, proceselor si tehnologiilor, investigarea si prelucrarea computerizata a datelor specifice ingineriei industriale, în general, si tehnologiei constructiilor de masini, în particular.
  C3.4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele si limitele programelor software si tehnologii digitale, în vederea folosirii lor la realizarea de sarcini specifice ingineriei industriale, în general si tehnologiei constructiilor de masini, în particular.
  C3.5. Elaborarea de proiecte profesionale specifice ingineriei industriale, în general si tehnologiei constructiilor de masini, în particular, pe baza selectarii, combinarii si utilizarii de principii, metode, tehnologii digitale, sisteme informatice si instrumente software consacrate în domeniu.
C4. Elaborarea proceselor tehnologice de fabricare.
  C4.1. Descrierea teoriilor, metodelor si principiilor fundamentale ale proiectarii proceselor tehnologice specifice tehnologiei constructiilor de masini.
  C.4.2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea diferitelor tipuri de procese tehnologice de fabricare specifice tehnologiei constructiilor de masini.
  C.4.3. Aplicarea de principii si metode de baza pentru proiectarea proceselor tehnologice de fabricare, pe masini clasice si/sau CNC cu date de intrare bine definite, în conditii de asistenta calificata.
  C4.4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele si limitele proceselor tehnologice de fabricare pe masini clasice si/sau CNC si a sistemelor flexibile de fabricare.
  C4.5. Elaborarea de proiecte profesionale de procese tehnologice de fabricare specifice tehnologiei constructiilor de masini, inclusiv utilizând programe CAM specifice.
C.5. Proiectarea si exploatarea echipamentelor de fabricare.
  C5.1. Definirea conceptelor, teoriilor, metodelor si principiilor de baza ale proiectarii echipamentelor tehnologice de fabricare, a componentelor acestora si a logisticii industriale, specifice tehnologiei constructiilor de masini.
  C5.2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea diferitelor tipuri de echipamente tehnologice de fabricare si a elementelor de logistica industriala specifice tehnologiei constructiilor de masini.
  C5.3. Aplicarea de principii si metode de baza pentru proiectarea echipamentelor tehnologice de fabricare si a logisticii industriale specifice tehnologiei constructiilor de masini.
  C5.4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele si limitele echipamentelor tehnologice de fabricare si/sau a componentelor acestora, precum si a logisticii industriale specifice tehnologiei constructiilor de masini.
  C5.5. Elaborarea de proiecte profesionale de echipamente tehnologice de fabricare si logistica industriala.
C.6. Planificarea, conducerea si asigurarea calitatii proceselor de fabricare.
  C6.1. Definirea conceptelor, teoriilor, metodelor si principiilor de baza privind planificarea, gestionarea si exploatarea proceselor si sistemelor de fabricare, precum si asigurarea calitatii si inspectia produselor.
  C6.2. Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea probleme care apar în planificarea, gestionarea si exploatarea proceselor si sistemelor de fabricare pe masini clasice si/sau CNC, precum si în asigurarea calitatii si în inspectia produselor.
  C6.3. Aplicarea de principii si metode de baza pentru planificarea, gestionarea si exploatarea proceselor si sistemelor de fabricare, precum si pentru asigurarea calitatii si inspectia produselor, în conditii de asistenta calificata.
  C6.4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, avantajele si limitele metodelor de planificare, gestionare si exploatare a proceselor si sistemelor de fabricare, precum si de asigurare a calitatii si de inspectie a produselor, inclusiv a programelor software dedicate.
  C6.5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea principiilor si metodelor consacrate în domeniu de planificare, gestionare si exploatare a proceselor si sistemelor de fabricare, precum si de asigurarea calitatii si inspectia produselor.

Competențe transversale::

 • CT1. Aplicarea valorilor si eticii profesiei de inginer, si executarea responsabila a sarcinilor profesionale în conditii de autonomie restrânsa si asistenta calificata. Promovarea rationamentului logic, convergent si divergent, a aplicabilitatii practice, a evaluarii si autoevaluarii in luarea deciziilor.
 • CT2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei.
 • CT3. Identificarea oportunitatilor de formare continua si utilizarea eficienta, pentru propria dezvoltare, a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât si într-o limba de circulatie internationala.

Standarde ocupaționale: Programator fabricatie/lansator fabricatie; Analist cumparari/consultant furnizori; Specialist în domeniul calitatii; Inginer montaj; Inginer productie; Proiectant inginer electromecanic; Inginer electromecanic; Inginer mecanic; Inginer masini unelte; Inginer mecanica fina; Inginer autovehicule rutiere; Expert inginer mecanic; Referent de specialitate inginer mecanic; Proiectant inginer mecanic; Specialist mentenanta mecanica echipamente industriale; Inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice; Inginer tehnolog în fabricarea armamentului si munitiei; Instructor sistem de productie; Inginer industrializarea lemnului; Inginer de cercetare în tehnologia constructiilor de masini; Formator.

 

II. Cerințe pentru obținerea diplomei de licență

1. Credite ECTS - 8 semestre: ECTS

  Credite la discipline obligatorii: 213
  Credite la disciplinele opționale: 27
  Total credite: 240
  Credite la discipline facultative: 26
  Credite la disciplina educație fizică: 4
  Credite pentru examenul de finalizare a studiilor: 10

2. Examen de finalizare a studiilor

  Perioada: iulie
  Constă în 2 probe:
  Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate - 5 ECTS.
  Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență/diplomă - 5 ECTS.

  Credite acordate: 10 ECTS.

back

ultima actualizare 5 martie 2015

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș