Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicații

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenți / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

 Facultatea de Inginerie · Facultatea de Științe și Litere · Facultatea de Științe Economice,Juridice și Administrative

Facultatea de Inginerie » Studii de licență » Ingineria Sistemelor Electroenergetice

Ingineria Sistemelor Electroenergetice

  I. Descrierea programului de studii de licență:

Domeniul fundamental: Științe inginerești
Domeniul de licență: Inginerie Energetică
Program de studii de licență: INGINERIA SISTEMELOR  ELECTROENERGETICE
Baza legală a programului: HG 376 din 18.05.2016
Forma de învățământ: cu frecvență
Durata studiilor: 4 ani - 240 credite E.C.T.S.

Misiunea programului de studii de licență:

 • Crearea, dezvoltarea și perfecționarea unui program de studii de licență în sensul dobândirii de competențe profesionale în domeniul sistemelor de energie în general și al sistemelor electrice de putere în special, cu un nivel de calificare ridicat și adecvat exercitării profesiei pe piața forței de muncă;
 • Conturarea unui profil al absolventului de studii de licență care vizează dezvoltarea de cunoștințe generale și de specialitate, competențe  și abilități cognitive specifice domeniului ingineriei energetice,  așa cum sunt prezentate în Fișei programului de studii de licență ISE;
 • Asigurarea cadrului de educație superioară, corespunzător ciclului de studii licență și crearea premiselor de accedere a unei părți a absolvenților spre completarea și aprofundarea cunoștințelor prin programe de studii de masterat în domeniul Ingineriei Energetice sau alte domenii  inginerești.

Obiectivele programului de studii:
Obiective generale:

 • Înțelegerea, însușirea și aprofundarea cunoștințelor  fundamentale privind procesele și fenomenele specifice domeniului energetic
 • Cunoașterea fundamentelor metodelor matematice, a   bazelor proceselor fizice și chimice cu aplicații în ingineria energetică precum și elemente fundamentale de mecanică, rezistența materialelor și hidraulică.
 • Cunoașterea legilor fundamentale, a proceselor și aplicațiilor  tehnice specifice electrotehnicii și termodinamicii tehnice.
 • Cunoștințe fundamentale privind tehnologiile, echipamentele și instalațiile de producere a energiei electrice și termice din surse clasice și regenerabile, transferul de energie și masă, conversia energiei.
 • Cunoașterea programelor și tehnicilor de programare  specifice domeniului de știință ingineresc precum și abilități privind utilizarea calculatorului ca mijloc de implementare a aplicațiilor specifice.
 • Capacitate de instruire, aprofundare, analiză și interpretare  prin documentare folosind surse tipărite și electronice din domeniu, inclusiv într-o limbă de circulație internațională.
 • Capacitate de organizare, comunicare și expertiză  în  domeniu.

Obiective specifice:

 • Cunoașterea elementelor fundamentale privind materialele  electrotehnice, componente electronice, electronică de putere și sisteme de reglare automată.
 • Cunoștințe privind rețelele  și instalațiile de transport  distribuție și utilizare  a energiei electrice și eficiența tehnico-economică a acestora.
 • Cunoașterea metodelor, mijloacelor și sistemelor de  măsurare, monitorizare și control a mărimilor electrice și calității energiei electrice.
 • Cunoașterea proceselor și fenomenelor fundamentale privind  modelarea și funcționarea mașinilor și acționărilor electrice, echipamentelor și stațiilor electrice de transformare.
 • Cunoașterea și însușirea modelelor și principiilor de  funcționare, de optimizare a proiectării, exploatării și conducerii sistemelor electroenergetice.
 • Cunoștințe fundamentale privind regimurile nestaționare,  instalații de protecții și automatizare, supratensiuni și coordonarea izolației
 • Cunoștințe fundamentale privind proiectarea, alegerea și  verificarea instalațiilor și echipamentelor de joasă tensiune.

Titlul de absolvire:Inginer
Calificarea academică:Inginer, nivel 6; Cod RNCIS L120110010

 

Competențe:

Competențe profesionale:

 • C1 Utilizarea cunostintelor privind principiile de functionare si impactul asupra mediului aferente sistemelor de producere, transport si distributie a energiei electrice si termice.
 • C2 Explicitarea si interpretarea conceptelor generale si specifice privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a energiei.
 • C3 Rezolvarea problemelor de dimensionare, functionare si mentenanta aferente echipamentelor si instalatiilor energetice.
 • C4 Utilizarea critic constructivă a elementele de bază aferente managementului sistemelor energetice, corelat cu legislația din domeniu și cu principiile pieței de energie.
 • C5 Utilizarea creativa si inovativa a cunostintelor de baza în modelarea, proiectarea si exploatarea retelelor electrice.
 • C6 Aplicarea în condiții de autonomie și responsabilitate a cunoștințelor de bază în comanda, controlul si exploatarea sistemelor electroenergetice.

Competențe transversale:

 • CT 1. Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a condițiilor de finalizare a acestora, a etapelor de lucru, a timpilor de lucru, a termenelor de realizare aferente și a riscurilor aferente.
 • CT 2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și de muncă eficientă în cadrul echipei.
 • CT 3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și de formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba română cât și într-o limbă de circulație internațională.

Standarde ocupaționale/Cod COR: Profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri - 232101; Dispecer rețea distribuție - 214303; Dispecer rețele de înaltă tensiune - 214304; Inginer electroenergetică - 214305; Proiectant inginer energetician - 214311; Consilier tehnic - 214439; Asistent de cercetare în electroenergetică - 251324;

   

  II. Cerințe pentru obținerea diplomei de licență

  1. Credite ECTS - 8 semestre:

Credite la discipline obligatorii: 209
Credite la discipline opționale: 31
Total credite: 240
Credite la disciplinele facultative: 28
Credite la educație fizică: 4
Credite pentru examenul de finalizare a studiilor: 10

2.  Examen de finalizare a studiilor

Perioada: iulie
Constă în 2 probe:
Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate - 5 ECTS.
Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență/diplomă - 5 ECTS.

Credite acordate: 10 ECTS

 

back

ultima actualizare 5 martie 2015

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș