Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicații

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenți / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

 Facultatea de Inginerie · Facultatea de Științe și Litere · Facultatea de Științe Economice,Juridice și Administrative

Facultatea de Inginerie » Studii de licență » Inginerie Economică Industrială

Inginerie Economică Industrială

I. Descrierea programului de studii de licență

Domeniu fundamental: Științe inginerești
Domeniu de licență: Inginerie și management
Program de studii de licență: Inginerie economică industrială

Baza legală a programului: HG 376 din 18.05.2016:

               Inginerie economică industrială - acreditată. Specializarea a fost autorizată prin Ordinul Ministrului Învățământului nr.5008/1992 sub denumirea de Ingineria sistemelor de producție - ingineri, zi, 5 ani,denumire transformată în Ingineria și managementul sistemelor de producție prin Ordinul Ministrului Învățământului nr.6540/1994, evaluată periodic de CNEAA în 2000 și acreditată prin H.G. nr.696/2000, transformată în Inginerie economică industrială prin H.G. nr. 944/2002, iar ca urmare a reorganizării studiilor, în baza HG nr. 88/2005, a trecut în categoria studiilor universitare de licență, ingineri, curs de zi, 4 ani, 240 credite. Forma de lungă durată, - ingineri, zi, 5 ani - în anul universitar 2008-2009 a fost în lichidare la ultima promoție.

            Specializarea a fost evaluată în 2007 și prin Raportul Consiliului ARACIS  din 22. 11. 2007 s-a propus menținerea acreditării. Prin HG 749/2009 publicat în Monitorul oficial nr. 465 din 06.07. 2009 specializarea este reacreditată. În anul 2009 este evaluată în cadrul evaluării instituționale și prin Raportul Consiliului ARACIS nr. 2487/19.03.2011 s-a propus menținerea acreditării. Prin HG 966/2011 specializarea este reacreditată.

Forma de învățământ: Învățământ cu frecvență
Durata studiilor: 8 semestre

 

Misiunea programului de studii de licență:

  Misiunea specializării și a Facultății de Inginerie este didactică și științifică - în concordanță cu cea a UPM, de formare a tinerilor specialiști pentru încadrare pe piața muncii: în producția industrială, cercetarea științifică și tehnologică, servicii comerciale sau de consultanță și expertiză, inclusiv în învățământ.

Obiectivele programului de studii:
Obiective generale:
  Obiectivul central al specializării Inginerie Economică Industrială, este acela de a oferi un program de studii de calitate, capabil de a pregăti ingineri specialiști în inginerie economică, având un nivel de calificare adecvat exercitării profesiei și inserției lor pe piața forței de muncă, conform Fișei specializării Inginerie Economică Industrială și planului de învățământ
Obiective specifice:
Obiective specifice ale profilului sunt  cele legate de asigurarea pregătirii complexe inginerești și manageriale (economice):

  • Pregătirea în domeniul ingineresc să reprezinte aprox. 55%, iar în domeniul managerial (economic) 35% și juridic aprox. 10% ;
  • Absolvenții trebuie să cunoască foarte bine procesul tehnic și în același timp să dețină cunoștințe de gestiune a resurselor necesare funcționării acestuia;
  • Viitorii specialiști să fie  în măsură să realizeze munca de manageri atât la nivelele inferioare cât și la cele superioare de conducere, în compartimentele de producție, tehnice și economice;
  • Să aibă o viziune creativă în domeniul managerial și al ingineriei. Ei trebuie să prezinte puntea de legătură dintre ingineri și economiști și să aibă o viziune deasupra acestora.
  • Să se integreze rapid în activitatea practică prin utilizarea eficientă a cunoștințelor dobândite;
  • Să aibă o concepție corectă despre economia de piață;
  • Să fie capabili să-și mențină competența profesională prin studiu continuu;
  • Să poată participa la activități inovative în domeniul industrial.

Titlul de absolvire: inginer

Calificarea academică: Inginerie economică industrială; Cod RNCIS:  L120230010

 

Competențe profesionale::

C1.  Efectuarea de calcule, demonstratii si aplicatii pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si managementului, pe baza cunostintelor din stiintele fundamentale si ingineresti

  C1.1 Definirea principiilor, teoremelor si metodelor de baza din matematica, fizica, chimie, economie, mecanica si stiinta materialelor.
  C1.2 Utilizarea cunostintelor din disciplinele fundamentale pentru explicarea si interpretarea unor rezultate teoretice, a unor teoreme, fenomene sau procese specifice domeniului.
  C1.3. Aplicarea de teoreme, principii si metode asociate disciplinelor fundamentale pentru rezolvarea de probleme specifice domeniului, în conditii de asistenta calificata.
  C1.4. Utilizarea adecvata de criterii si metode de evaluare standard, pentru analiza si aprecierea calitativa si cantitativa a
  unor fenomene, procese si teorii specifice, precum si pentru prelucrarea si interpretarea rezultatele proceselor caracteristice domeniului.
  C1.5. Elaborarea de modele si proiecte profesionale prin selectarea si utilizarea unor principii, metode si solutii consacrate din matematica, fizica, chimie, economie, mecanica si stiinta materialelor.

C2. Elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice si manageriale

  C2.1 Identificarea si descrierea reprezentarilor grafice si alfanumerice, tehnice, economice si manageriale în comunicarea profesionala.
  C2.2 Explicarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice si manageriale, a desenelor de executie si de ansamblu, a diagramelor, imaginilor si graficelor, precum si a notatiilor asociate acestora care descriu situatii, procese si proiecte specifice domeniului.
  C2.3 Rezolvarea problemelor particulare la elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice si manageriale, în conditii de asistenta calificata
  C2.4. Aprecierea calitatii si identificarea limitelor conceptelor, simbolizarii si reprezentarilor specifice domeniului, utilizate în elaborarea si interpretarea documentatiei tehnice, economice si manageriale.
  C2.5. Elaborarea completa a documentatiei tehnice,economice si manageriale, asociate proiectelor profesionale specifice ingineriei si managementului.

C3. Utilizarea aplicatiilor software si a tehnologiilor informationale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si
managementului.

  C3.1 Descrierea elementelor caracteristice ale pachetelor software pentru asistarea activitatilor din inginerie si management.
  C3.2 Interpretarea si explicarea oricarei situatii generate la dezvoltarea de proiecte de procese si sisteme tehnico-economice specifice domeniului, în regim asistat de calculator.
  C3.3 Aplicarea de tehnici si metode de programare a aplicatiilor software personalizate, creare si operare a bazelor de date sau modelare / simulare pentru rezolvarea de sarcini specifice domeniului, în regim asistat de calculator si în conditii de asistenta calificata.
  C3.4 Evaluarea avantajelor, utilitatii si limitelor aplicatiilor software si a sistemelor informatice pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si managementului.
  C3.5 Elaborarea asistata de calculator a proiectelor profesionale tehnicoeconomice si/sau manageriale prin utilizarea de aplicatii software si tehnologii informationale specifice ingineriei si managementului.

C4. Evaluarea economica, planificarea si conducerea proceselor si a sistemelor logistice si de productie.

  C4.1 Identificarea principiilor si metodelor de baza ale evaluarii economice, planificarii, programarii si conducerii proceselor si a sistemelor logistice si de productie.
  C4.2 Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea metodelor si tehnicilor de evaluare economica, planificare si conducere de procese si sisteme logistice si de productie.
  C4.3 Evaluarea economica, planificarea si conducerea proceselor si sistemelor logistice si de productie, prin aplicarea de tehnici si metode de baza, în conditii de asistenta calificata.
  C4.4 Elaborarea asistata de calculator a proiectelor profesionale tehnico-economice si/sau manageriale prin utilizarea de aplicatii software si tehnologii informa?ionale specifice ingineriei si managementului.
  C4.5 Utilizarea de criterii standard pentru aprecierea limitelor metodelor si tehnicilor de evaluare economica, planificare si conducere a proceselor si sistemelor logistice si de productie.
C5 Gestiunea resurselor organizatiei, asigurarea calitatii productiei si managementul dezvoltarii organizationale
  C5.1 Definirea conceptelor, teoriilor, metodelor si principiilor de baza ale managementului dezvoltarii organizationale prin proiecte de investitii, produse, procese si sisteme de productie, cu gestiunea eficienta a resurselor si asigurarea calitatii activitatilor.
  C5.2 Explicarea si interpretarea conceptelor si situatiilor privind gestiunea resurselor, asigurarea calitatii si managementul proiectelor de investitii, proceselor si sistemelor de productie.
  C5.3 Rezolvarea de problem specifice, bine definite, de gestiune a resurselor si management al proiectelor de investitii, de dezvoltare a produselor, proceselor si sistemelor de productie, în conditii de asistenta calificata, prin aplicarea unor principii si metode standard.
  C5.4 Utilizarea metodelor de gestiune a resurselor, asigurarea calitatii si managementul dezvoltarii de investitii, procese, sisteme de productie si aprecierea calitatii, avantajelor si limitelor acestor metode.
  C5.5 Gestiunea resurselor si managementul dezvoltarii de investitii, produse, procese de productie, prin proiecte profesionale specifice domeniului.

C6.  Proiectarea tehnico-economica si îmbunatatirea produselor si proceselor industriale

  C6.1 Identificarea principiilor si metodelor de proiectare tehnico-economica a produselor si proceselor industriale.
  C6.2 Utilizarea cunostintelor de baza pentru explicarea si interpretarea etapelor de proiectare tehnico-economica a produselor si proceselor industriale.
  C6.3 Aplicarea principiilor si metodelor de baza pentru rezolvarea unor situatii bine definite privind proiectarea tehnicoeconomica a produselor si proceselor industriale, în conditii de asistenta calificata
  C6.4 Aprecierea calitatii, avantajelor si limitelor unor metode de proiectare tehnico-economica a produselor si proceselor industriale prin utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare.
  C6.5 Dezvoltarea de proiecte tehnico-economice profesionale de produse si/sau procese industriale, cu utilizarea de metode si tehnici specific domeniului.
  C6.6 Elaborarea a doua proiecte, unul de process tehnologic si unul de echipament tehnologic, vizând fabricarea unui produs industrial.

Competențe transversale::

 • CT1. Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale si identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de executie, a termenelor de realizare aferente si a riscurilor aferente.
 • CT2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei.
 • CT3. Identificarea oportunitatilor de formare continua si utilizarea eficienta, pentru propria dezvoltare, a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba romana, cât si într-o limba de circulatie internationala.

Standarde ocupaționale: Logistician gestiune flux; Programator fabricatie/lansator fabricatie; Documentarist ordonantare logistica; Analist cumparari/consultant furnizori; Referent relatii externe; Manager proiect; Specialist marketing; Asistent director/responsabil de functiune (studii sup.); Specialist îmbunatatire procese; Specialist în domeniul calitatii; Asistent standardizare; Specialist în domeniul proiectarii asistate pe calculator; Inginer montaj; Inginer productie; Inginer mecanic; Inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier; Inginer economist; Referent de specialitate marketing; Brand manager; Inginer mecanic utilaj tehnologic textil; Consilier inginer mecanic; Expert inginer mecanic; Referent de specialitate inginer mecanic; Proiectant inginer mecanic; Specialist mentenanta mecanica echipamente industriale; Inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice; Conceptor /conceptor cao; Specialist documentatie studii; Instructor sistem de productie; Responsabil afacere; Inginer textile, pielarie; Proiectant inginer textile, pielarie; Inspector specialitate inginer textile, pielarie; Referent de specialitate inginer textile, pielarie; director de program; inginer sef industria extractiva si prelucratoare; sef sector industria extractiva si prelucratoare; sef serviciu industrie extractiva si prelucratoare; sef birou industrie extractiva si prelucratoare; sef birou comert cu ridicata si amanuntul; manager zona; Manager; sef departament logistica; inginer sef firme de afaceri si alte servicii comerciale; sef agentie comerciala; sef expozitii si târguri; sef serviciu/sef birou daune; sef serviciu si asimilati; sef birou si asimilati ; sef birou calificare si recalificare; sef serviciu evaluarea resurselor de munca; manager resurse umane; sef serviciu marketing; sef birou marketing; sef licitatie; director operatii tranzactii; sef casa compensatie; manager marketing (tarife, contracte, achizitii); sef agentie reclama publicitara; sef birou reclama publicitara; sef birou aprovizionare-desfacere; sef serviciu aprovizionare-desfacere; manager achizitii; manager aprovizionare; manager relatii furnizori; director proiect; conducator întreprindere mica - patron (girant) industrie extractiva si prelucratoare; conducator întreprindere mica - patron (girant) în comert; conducator firma mica-patron (girant) în afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale; conducator întreprindere micapatron (girant) în prestari servicii; manager de responsabilitate sociala; Asistent de cercetare în echipamente de proces; Inginer de cercetare în tehnologia constructiilor de masini; Inginer de cercetare în creatia tehnica în constructia de masini; Inginer de cercetare în masini si instalatii mecanice; Inginer de cercetare în filatura-tesatorie; Inginer de cercetare în tricotaje-confectii textile; sef birou institutie publica; sef departament; sef atelier scoala; designer industrial; programator productie; Profesor în învatamântul gimnazial; Referent de specialitate învatamânt; Formator; Specialist resurse umane;

 

II. Cerințe pentru obținerea diplomei de licență

  1. Credite ECTS - 8 semestre: ECTS
  Credite la discipline obligatorii: 208
  Credite la disciplinele opționale: 32
  Total credite: 240
  Credite la discipline facultative: 25
  Credite la disciplina educație fizică: 4
  Credite pentru examenul de finalizare a studiilor: 10

  2. Examen de finalizare a studiilor

  Perioada: iulie
  Constă în 2 probe:
  Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate - 5 ECTS.
  Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență/diplomă - 5 ECTS.

  Credite acordate: 10 ECTS.

back

ultima actualizare 5 martie 2015

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș