Despre Universitate

Conducerea

Facultăți & Departamente

Activitate de cercetare

Evenimente


Admitere

Programul academic

Oficiul de relații internaționale

Centrul de Consiliere

CĂUTARE

Bibliotecă & Publicații

Editura universității

Imagini din universitate

Licitatii

Studenți / Regulamente

Documente/Regulamente

Resurse WEB

Scoala doctorală

Concursuri didactice

 Facultatea de Inginerie · Facultatea de Științe și Litere · Facultatea de Științe Economice,Juridice și Administrative

Facultatea de Inginerie » Studii de licență » Automatică și Informatică Aplicată

Automatică și Informatică Aplicată

  I. Descrierea programului de studii de licență:

Domeniul fundamental: Științe inginerești
Domeniul de licență: Ingineria Sistemelor
Program de studii de licență: AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ
Baza legală a programului: HG 376 din 18.05.2016
Forma de învățământ: cu frecvență
Durata studiilor: 4 ani - 240 credite E.C.T.S.

 

Misiunea programului de studii de licență:

 • Crearea, dezvoltarea și perfecționarea unui program de studii de licență în sensul dobândirii de competențe profesionale în domeniul ingineriei sistemelor automate, respective al automaticii și informaticii aplicate, cu un nivel de calificare ridicat și adecvat exercitării profesiei pe piața forței de muncă;
 • Conturarea unui profil al absolventului de studii de licență care vizează dezvoltarea de cunoștințe generale și de specialitate, competențe  și abilități cognitive specifice domeniului ingineriei sistemelor automate,  așa cum sunt prezentate în Fișa programului de studii de licență AIA;
 • Asigurarea cadrului de educație superioară, corespunzător ciclului de studii licență și crearea premiselor de accedere a unei părți a absolvenților spre completarea și aprofundarea cunoștințelor prin programe de studii de masterat în domeniul Sistemelor Autoamte sau alte domenii  inginerești.

Obiectivele programului de studii:
Obiective generale:

  • Înțelegerea, însușirea și aprofundarea cunoștințelor  fundamentale privind procesele și fenomenele specifice domeniilor industriale
  • Cunoașterea fundamentelor metodelor matematice, a bazelor proceselor fizice cu aplicații în sistemele automate precum și elemente fundamentale de mecanică.
  • Cunoașterea legilor fundamentale, a proceselor și aplicațiilor  tehnice specifice electrotehnicii și termodinamicii tehnice.
  • Cunoașterea programelor și tehnicilor de programare  specifice domeniului de știință ingineresc precum și abilități privind utilizarea calculatorului ca mijloc de implementare a aplicațiilor specifice.
  • Cunoștințe privind analiza proceselor, modelarea, simularea și identificarea acestora, respectiv priectarea structurilor de conducere.
  • Capacitate de instruire, aprofundare, analiză și interpretare  prin documentare folosind surse tipărite și electronice din domeniu, inclusiv într-o limbă de circulație internațională.
  • Capacitate de organizare, comunicare și expertiză  în  domeniu.

Obiective specifice:

  • Cunoștințe generale de comunicare în limbi străine
  • Cunoașterea elementelor fundamentale  de matematică, fizică, programare la nivel de bază  etc.
  • Pregătire tehnică generală în grafică, fundamente de inginerie electrică
  • Analiza sistemelor de reglare automată. Proiectarea și implementarea unor soluții de conducere automată.
  • Proiectarea sistemelor numerice și interfețe, dezvoltarea și  utilizarea  microsistemelor
  • Proiectarea, implementarea și verificarea unor sisteme informatice complexe, conectate automaticii
  • Gestiunea proiectelor, abilități de lucru în echipă și competențe manageriale

Titlul de absolvire:Inginer

Calificarea academică:Inginer, nivel 6; Cod RNCIS L120220010

Competențe:
Competențe profesionale:

  • C1 Utilizarea de cunoștinŹțe de matematică, fiziŹcă, tehnica măsurării, grafică tehnică, ingineŹrie mecanică, chimică, electrică și electronică în ingineria sistemelor.
  • C2 Operarea cu concepte fundamentale din știinŹța calculatoarelor, tehŹnologia informației si comunicatiilor
  • C3 Utilizarea fundamenŹtelor automaticii, a meŹtodelor de modelare, simulare, identificare și analiză a proceselor, a tehnicilor de proiecŹtare asistată de calcula-tor.
  • C4 Proiectarea, implemenŹtarea, testarea, utilizaŹrea și mentenanța sisteŹmelor cu echipamente de uz general și dediŹcat, inclusiv rețele de calculatoare, pentru aplicații de automatică și informatică aplicată.
  • C5 Dezvoltarea de aplicații și implementarea alŹgoritmilor și structuriŹlor de conducere autoŹmata, utilizând princiŹpii de management de proiect, medii de pro-gramare și tehnologii bazate pe microconŹtrolere, procesoare de semnal, automate proŹgramabile, sisteme înŹcorporate
  • C6 Aplicarea de cunoșŹtințe de legislație, economie, marketing, afaceri si asigurare a calitatii, în contexte economice și manaŹgeriale.

Competențe transversale:

 • CT1 Aplicarea, în contextul respectării legislației, a drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor și valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă.
 • CT2 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor si atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei
 • CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

Standarde ocupaționale/Cod COR: Programator - 213102; Proiectant sisteme informatice - 213103; Administrator de rețea de calculatoare - 213902; Administrator baze de date - 213903; Inginer de sistem software - 213905; Manager proiect informatic - 213906; Inginer automatist - 214402; Proiectant inginer de sisteme și calculatoare - 214419; Specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale - 214429; Asistent de cercetare în automatică - 251418

 

II. Cerințe pentru obținerea diplomei de licență

1. Credite ECTS - 8 semestre:

  Credite la discipline obligatorii: 213
  Credite la discipline opționale: 27
  Total credite: 240
  Credite la disciplinele facultative: 28
  Credite la educație fizică: 4
  Credite pentru examenul de finalizare a studiilor: 10
2.  Examen de finalizare a studiilor
  Perioada:  iulie
  Constă în 2 probe:
  Proba 1: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate - 5 ECTS.
  Proba 2: Prezentarea și susținerea lucrării de licență/diplomă - 5 ECTS.
  Credite acordate: 10 ECTS.

 

back

ultima actualizare 5 martie 2015

© Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureș