Publicaţii Colegiul editorial Referenţi ştiintifici Evenimente Regulamentul editurii
Regulamentul editurii

 

 

 

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE AL EDITURII UNIVERSITĂŢII "PETRU MAIOR" TÂRGU-MUREŞ

 

         Art.1. Editura Universităţii „Petru Maior” Târgu-Mureş funcţionează în baza avizului Ministerului Culturii nr.3543/22.03.95/24.10.96 şi este reprezentată de prorectorul ştiinţific al universităţii, director al editurii şi de consilierul editorial, atestat de Ministerul Culturii pentru carte didactică şi tehnico-ştiinţifică.
         Colegiul editorial este alcătuit din directorul editurii, decanii celor 3 facultăţi ai universităţii, directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi consilierul editorial.
         În anul 2001 Editura Universităţii „Petru Maior” Târgu-Mureş a fost evaluată şi acreditată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), fiind recomandată Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor şi Diplomelor Universitare pentru ca lucrările publicate să fie luate în considerare de Centrul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Scientometrie în programele sale strategice.
         Editura Universităţii „Petru Maior” Tg.-Mureş este inclusă în Catalogul editorilor şi distribuitorilor de carte din România, al Asociaţiei Editorilor din România.

         Art.2. Editura nu are personalitate juridică distinctă şi nici cont bancar separat de cel al universităţii.

         Art.3. Activitatea editorială se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor reglementări:

                - Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
                - Legea nr.111/1995 privind Depozitul legal de documente, republicată;
                - Legea nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, republicată;
                - Ordine ale Ministerului Culturii în domeniu.

 

         Art.4. Pot publica în regim de editură, cărţi tipărite sau volume în variantă electronică pe CD-uri sau DVD-uri, cadrele didactice titulare şi/sau asociate universităţii noastre, care sunt autori de lucrări didactice şi tehnico-ştiinţifice, dacă întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

                        (1) autorul îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul lucrării;
                        (2) lucrarea are recenzii ştiinţifice de la doi specialişti în domeniu având titlul ştiinţific de doctor, cel puţin unul fiind dintr-o altă universitate; în recenzii se va preciza propunerea de tipărire în regim de editură şi acceptul referenţilor de a fi menţionaţi în lucrare;
                        (3) lucrarea este tehnoredactată computerizat şi corectată (inclusiv lingvistic) prin grija autorilor;
                        (4) lucrarea are o prefaţă de prezentare a conţinutului şi a adresabilităţii ei;
                        (5) lucrarea are un tiraj minim de 100 exemplare;
                        (6) autorii asigură integral cheltuielile de editare şi tipărire din surse financiare din afara universităţii (programe internaţionale, sau similare, sponsorizare, surse proprii etc.);
                        (7) autorii nu cesionează drepturile patrimoniale de autor editurii, având deci dreptul de a reproduce, traduce, adapta şi de a difuza lucrarea, în condiţiile Legii nr.8/1996, cu excepţia cazului în care fondurile de tipărire şi editare sunt obţinute printr-un contract de sponsorizare încheiat cu Universitatea „Petru Maior”, în această situaţie toate drepturile aparţinând editurii.

        Finanţarea, totală sau parţială, din fondurile universităţii se poate realiza, cu acordul Consiliului de Administraţie al universităţii, pentru lucrări legate strict de activitatea universităţii: teste pentru admitere, monografii referitoare la universitate, volume omagiale dedicate unor cadre didactice de prestigiu etc.

         Art.5. Tipărirea se poate realiza la atelierul de multiplicare al universităţii, dacă posibilităţile tehnice ale acestuia sunt satisfăcătoare pentru părţi. În caz contrar, beneficiarul comandă tipărirea la o altă tipografie, costul tipăririi fiind achitat direct de beneficiar tipografiei respective.

        Pentru editare Universitatea „Petru Maior” va percepe o taxă stabilită astfel:

  • pentru lucrări cu caracter didactic adresate studenţilor noştri având ca autori cadre didactice titulare şi/sau asociate Universităţii „Petru Maior” nu se percep taxe;
 • pentru alte lucrări (carte tehnico-ştiinţifică) taxa este de 50 euro pentru cadrele didactice titulare şi/sau asociate universităţii, 100 euro pentru alţi autori, achitată în lei la cursul zilei

         Art.6. Bugetul editurii cuprinde veniturile din taxa de editură şi cheltuielile pentru:

  • procurarea articolelor de birotică necesare funcţionării editurii;
  • obţinerea numerelor ISBN;
  • participare la expoziţii de carte;
  • recompensarea activităţilor prestate în contul editurii.

         Art.7. Pot apela la serviciile editurii şi cadre didactice din alte universităţi, sau alţi autori, dacă se conformează cerinţelor art.4.

         Art.8. Decizia privind tipărirea lucrării în regim de editură, stabilirea tirajului şi a termenului de realizare, se ia de către Consiliul de Administraţie pe baza solicitării scrise a autorilor, depuse la directorul editurii, care îndeplinesc condiţiile precizate la art. 4. Criteriile sunt: valoarea ştiinţifică a lucrării, asigurarea valorificării rezultatelor activităţii de cercetare din universitate, precum şi priorităţi rezultate din planul strategic de dezvoltare al universităţii.

         Art.9. După obţinerea aprobării Consiliului de Administraţie, secvenţial trebuie parcurse următoarele etape:

        a) obţinerea numerotării internaţionale standardizate ISBN şi a descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României de la consilierul editorial;
        b) conceperea coperţilor şi a foii de titlu, cu includerea elementelor de identificare, a siglei editurii şi prin precizarea contribuţiei coautorilor la realizarea lucrării, dacă este cazul, precum şi efectuarea eventualelor retuşuri ale tehnoredactării; aceste operaţii se fac cu asistenţa consilierului editorial;
        c) semnarea unui contract de editare, cu condiţia prezentării variantei listate a lucrării în forma „Bună de tipar”. Pentru lucrările realizate pe suport magnetic se va prezenta matriţa CD-ului sau DVD-ului care urmează să fie multiplicat.
        d) completarea formularului “Bun de tipar”, prin care autorul îşi asumă răspunderea pentru forma şi conţinutul lucrării;
        e) predarea lucrării, de către beneficiar, la o tipografie din afara universităţii sau la atelierul de multiplicare al universităţii;
        f) beneficiarul va preda gratuit editurii, în termen de 30 de zile de la apariţia lucrării, 12 exemplare ale lucrării tipărite, din care 10 exemplare pentru Depozitul legal de tipărituri, conform Legii nr. 111/1995, iar 2 exemplare ca martor în editură.

         Art.10. Pentru realizarea distribuţiei lucrărilor publicate, Editura Universităţii „Petru Maior” foloseşte sistemul on-line sau alte sisteme convenite cu autorii.

        

        Prezentul regulament a fost modificat şi actualizat în şedinţa Senatului Universităţii din 27.02.2013.

 

 

PREŞEDINTE SENAT,
Prof.univ.dr. Cornel SIGMIREAN

Semnatura Petru Maior